A A A

Usługi

W zakresie działalności naszego biura w Krakowie świadczymy usługi ksiegowe i podatkowe:

1. Obsługę księgową -  w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
 • sporządzanie rejestrów sprzedazy i zakupów dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie bieżących planów amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • opracowanie oraz modyfikowanie zakładowego planu kont wymaganego przez ustawę o rachunkowości
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i PFRON

2. Obsługe kadrowo-płacowa obejmującą:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • rejestrowanie pracowników w ZUS
 • obsługę umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-u)

3. Bieżącą obsługę podatkową polegającą na:

 • informowaniu klienta o zmianach w przepisach podatkowych, które mogą mieć istotny wpływ na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą
 • pomocy w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do zarejestrowania nowej firmy
 • pomocy w wyborze formy prawnej rowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalnej formy opodatkowania
 • doradztwie w zakresie organizacji i informatyzacji działu księgowości
 • wsparciu merytorycznym oraz pomocy zarówno w trakcie kontroli podatkowych jak również w przypadku innych czynności sprawdzających przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej.